วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์

border
img25
img25

10 มิถุนายน 2551

ที่มาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านกาเเฟถ้ำสิงห์

border

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ สถานที่ตั้ง 18 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ 2551 โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถ้ำสิงห์ มี นายนิคม ศิลปศร เป็นประธานกลุ่ม ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีแนวทางใดที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกลุ่มหรือสถาบันการเงินอื่นที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่ จึงได้ข้อสรุปว่าจะแปรรูปผลผลิตกาแฟ ซึ่งเป็นพืชที่เคยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเกษตรกรตำบลถ้ำสิงห์เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ดินตำบลถ้ำสิงห์มีความเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

border

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯจึงได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารออมสินสาขาปฐมพร จำนวน 1,000,000 บาท มาให้สมาชิกออมทรัพย์ฯที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกนำร่องจำนวน 19 คน กู้เพื่อการลงทุนธุรกิจกาแฟ

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้คัดเลือกคณะกรรมการสำหรับบริหารกลุ่มกาแฟขึ้นมาใหม่จำนวน 20 คน เพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถ้ำสิงห์

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกลุ่มได้ทำสัญญากับบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มให้ผลิตกาแฟปรุงสำเร็จ ภายใต้ชื่อว่า 4 in 1 ผสมดอกคำฝอย วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 จำนวน 200 ลัง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกลุ่มได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อก่อสร้างที่ทำการกลุ่มและซื้อเครื่องคั่ว บด กาแฟ โดยใช้วัตถุดิบกาแฟของสมาชิกและเกษตรกรในท้องถิ่นมาแปรรูป ภายใต้ชื่อว่ากาแฟคั่ว บด ตราถ้ำสิงห์

img25
img25
img25
img25
border

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ เพื่อให้ชื่อกลุ่มได้สอดคล้องกับกิจกรรมที่คำคือ แปรรูปผลผลิตกาแฟ และได้ทำพิธีเปิดกลุ่มอย่างเป็นทางการวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

เมื่อกลุ่มพัฒนาถึงจุดที่ผลิต แปรรูป และจำหน่ายที่แน่นอน จึงได้มีการรณรงค์ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปปลูกกาแฟเพิ่มขึ้น มีการอบรมให้ความรู้ตามระบบของ GAP ของสำนักงานเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรมาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นจำนวน 150 คน พื้นที่ปลูกกาแฟจำนวน 1,500 ไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

กาแฟถ้ำสิงห์

border
img25
img25

10 มิถุนายน 2551

ต้นกำเนิด "กาเเฟถ้ำสิงห์"

border

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 โดยคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตบ้านถ้ำสิงห์ มีนายนิคม ศิลปศร เป็นประธานกลุ่ม ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีแนวทางใดที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกลุ่มหรือสถาบันการเงินอื่นที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่ จึงได้้ข้อสรุปว่าจะแปรรูปผลผลิตกาแฟ ซึ่งเป็นพืชที่เคยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเกษตรกรตำบลถ้ำสิงห์เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ดินตำบลถ้ำสิงห์มีความเหมาะสมต่อการปลูกาแฟ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

border

ต่อมาเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจึงได้รวมกลุ่มกันไปขายให้กับบริษัทผงไทยหรือเนสเล่ห์ในปัจจุบัน ที่กรุงเทพมหานคร สร้างความร่ำรวยให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนเป็นที่รู้จักของพ่อค้า แม่ค้าในตลาดชุมพรว่าคนถ้ำสิงห์ซื้อของง่าย ใช้เงินคล่อง

ปี พ.ศ 2522 ราคากาแฟขึ้นสูงสุดถึง 120 บาท/กิโลกรัมเป็นประวัติการณ์ เกษตรกรมีเงินเก็บและฝากไว้กับธนาคารเป็นจำนวนมากและเริ่มมองหาพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มจึงได้ไปจับจอง ซื้อที่ดิน ที่ปากจั่น อำเภอกระบุรี ที่เขาค่าย เขาทะลุ ที่รับร่อ สลุย อำเภอท่าแซะ ทำให้พื้นที่ปลูกกาแฟขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจังหวัดชุมพร

img25
img25
img25
img25
border

ปี พ.ศ 2530 ราคากาแฟเริ่มตกต่ำ ผลผลิตต่อไร่เริ่มลดลงราคาไม่จูงใจต่อการมีอาชีพปลูกกาแฟ เกษตรกรเริ่มมีปัญหาเรื่องราคาผลิตแล้วไม่คุ้มทุน เริ่มมีการประท้วงให้รัฐบาลเข้ามาประกันราคาขั้นต่ำ

ปี พ.ศ 2530 รัฐบาลสมัยนั้นจึงเริ่มโครงการลดพื้นที่ปลูกกาแฟเพื่อมิให้กาแฟล้นตลาดโดยให้เงินสนับสนุนไร่ละ 6,800 บาท เกษตรกรจึงเข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ปลูกกาแฟ ทำให้กาแฟถ้ำสิงห์ลดลงเหลือประมาณ 10 %ของพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด

เมื่อตัดต้นกาแฟหมดจึงเหลือเพียง ทุเรียน มังคุด กล้วยหอม เกษตรกรจึงเริ่มมาทำทุเรียนนอกฤดู ผลผลิตที่ได้จึงมีราคาสูง สร้างความร่ำรวยให้กับเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง

border

แต่เมื่อมีการทำทุเรียนนอกฤดูเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีการควบคุมสุดท้ายก็ทำให้ราคาผลผลิตทุเรียนนอกฤดูใกล้เคียงกับราคาทุเรียนในฤดูกาล ทำให้เกษตรกรผลิตแล้วไม่คุ้มทุน ประกอบกับเมื่อมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันมากทำให้โรคแมลงระบาดอย่างรวดเร็ว ทุเรียนล้มตายเป็นจำนวนมาก เงินทองที่เก็บไว้เริ่มหมดจึงได้ไปกู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ และเอกชนรวมทั้งเงินกู้นอกระบบเพื่อที่จะเอามาลงทุนในสวนทุเรียนนอกฤดูแต่ก็ล้มเหลว

เนื่องจากพืชมีความต้านทานต่อสารเคมี ผลผลิตจึงไม่ออกตามที่ต้องการ จำเป็นต้องใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิตเมื่อได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็มาประสบกับปัญหาราคาต่ำเงินที่ได้มามีไม่เพียงพอต่อการนำไปชำระหนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีการค้างชำระหนี้ เรื่อยมา

img25
img25
img25
img25
border

จากอดีตที่เคยเฟื่องฟูกับอับเฉาในวันนี้ อันเนื่องมาจากเกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งให้ผลผลิตครั้งเดียวในรอบปีผิดกับเมื่อก่อนปลูกพืชผสมผสานคือมีกาแฟเป็นพืชหลัก ทุเรียน มังคุด กล้วยหอมเป็นพืชรอง จึงทำให้มีรายได้ตลอดปี ความเป็นอยู่ของเกษตรกรจึงไม่เดือดร้อน พึ่งพาตนเองได้อย่างสบาย กาแฟถ้ำสิงห์จึงถือกำเนิดขึ้นจากเหตุปัจจัยดังกล่าว.

เข้มอย่างสิงห์

ดื่มกาเเฟถ้ำสิงห์

ร้านกาเเฟสดถ้ำสิงห์จึงขอเป็นสื่อกลางนำเสนอรสชาติของกาแฟโรบัสต้าจากเเหล่งผลิตมายังผู้บริโภคเเละคอกาเเฟเช่นคุณ..